İmza Nedir?

İmzalar üstünde yazılanların bilindiği, kabul edildiği ve onaylandığı sonucunu doğuran ve sahibini alacak, borç ya da taahhüt altına sokan kişisel bir izdir. Bir başka deyişle imza; “sahibini kuşkuya yer bırakmayacak bir biçimde belirleyen ve bir belgeyi onaylama iradesini kesin olarak belirten ayırt edici ve kişisel el yazması her tür işaret” olarak tanımlanmaktadır.

Orijinal belgeler yanında fotokopi, karbon nüsha, faks çıktısı vs. gibi nüsha belgeler veya kapı, pencere, teneke, taş, tahta gibi üzerinde yazı bulunan bazı taşınmaz malzemeler de ya sökülerek ya kesilerek ya da hiçbiri yapılamazsa fotoğrafı veya videosu çekilerek incelemeye gönderilmektedir. Bazen avuç içine veya diğer bir vücut bölgesine yazılmış yazılar da inceleme konusu olabilmektedir.

Adli imza incelemelerinde genellikle imza olarak nitelendirilemeyecek, düz bir çizgi ya da gelişi güzel şekiller oluşturularak atılan imzalar sıkıntı yaratmakta ve imza incelemelerini olumsuz etkilemektedir.

       Bigdata Kriminal- Yazı ve imza inceleme  Bigdata Kriminal- Yazı ve imza inceleme 

Belgede sahtecilik

Belgede sahtecilik: Gerçek olmayan bir belgenin gerçekmiş gibi işleme konulması ve ondan fayda sağlanması veya gerçek belge üzerinde yapılan bir değişiklik/tahrifatla ondan fayda sağlanması olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda nüfus cüzdanları, ehliyet, para, kredi kartları, banka kartları, trafik tescil belgesi, çek/senet, pasaport, vize ve diğer seyahat belgeleri ve resmi evraklar gibi belgelerde yapılan sahtecilikler çalışma yapılan inceleme konularıdır.

İmza sahteciliği

2552 sayılı soyadı Kanunu’nun 2. Maddesi, 1512 sayılı noterlik Kanunu’nun 90/91/92/93. maddeleri ve 818 nolu borçlar kanununda 14. Maddesinde tanımlanan imzalarda yapılan sahtecilik işlemleri kısaca aşağıda sıralandığı gibi yapılır ve bu sahtecilik türlerinin tamamını içeren hususlarda inceleme yapılmaktadır.

  1. Serbest taklit ile yapılan imza sahteciliği
  2. Bakarak taklit etme yöntemiyle yapılan imza sahteciliği
  3. Üstten kopyalamak suretiyle yapılan imza sahteciliği
  4. Pul nakli ile yapılan imza sahteciliği
  5. Elektronik cihazlarla yapılan imza sahteciliği

Çek/Senet sahtecilikleri

Ticaret hayatında yoğun bir şekilde kullanılan çek ve senetler üzerinde yapılan ve aşağıda sıralanmış Külli veya Kısmi sahteciliklerin tamamı inceleme alanımıza girmektedir. İnceleme konuları aşağıda kısaca sıralanmıştır;

  1. Çek kağıdının ve baskısının incelenmesi
  2. Yazı ve imza yönüyle incelenmesi
  3. Çek üzerinde bulunan mühür, kaşe, seri numarası, motifler yönüyle incelenmesi
  4. Silinti, kazıntı eklenti yapılarak tutarın değiştirilmesi yönüyle incelenmesi işlemleri

İmza İncelemesi İçin Esas Alınacak İmza Örnekleri

Günümüzde gerçekleştirilecek imza incelemesi uygulamalarında karşı karşıya kalınan zorluklardan bir tanesi de karşılaştırmayı esas alacak örneklerin özellik ve yapısından kaynaklanmaktadır.

Mahkemeler tarafından gönderimi gerçekleştirilen karşılaştırma imzası genel olarak ya mevcudiyet yönünden düşük seviyede ya da mukayese yapılması açısından elverişliliğe sahip olmaması sorunu ortaya çıkmaktadır.

Yazı ve imza incelemelerinde mevcut örneklerin yeterli sayıda ve inceleme açısından elverişli özellikte bulunması isabetli bilirkişi raporunun hazırlanmasını mümkün olan en önemli etkenlerin başında gelmektedir.

Örnek imzalar sayısal yönden ne kadar çok ise karşılaştırmanın yüksek oranda başarılı ve sağlıklı olması açısından büyük bir etken sağlamaktadır. Çünkü kişiye ait karakteristik detayların tespit edilebilmesi açısından o bireye ait çok sayıda imza örneğinin değerlendirilmesi gerekliliği bulunur.

İmzanın hem standart normdaki alternatifleri hem de değişimine neden olabilecek, yer. Araçlar, fiziki ve ruhsal etkenler ve zaman koşulları sebebi ile imzaların incelemelerinin yapılması gerekir. İmzanın atıldığı done ve diğer tüm etkenlere bire bir uyum sağlayacak örneklerin alınması bu sebeple büyük bir önem taşımaktadır.

Günümüz dünyasında gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde zamanla sahibinin de farkına varamayacağı doğal bir değişime uğradığını gösteriyor. Özellikle de imzanın atan zaman içerisinde olgunlaştığını ve detaylarını yitirerek hem yeni eklemelerin hem de boyut değişimlerinin gözlemlendiği de belirtilmekedir.

İmza incelemeleri için alınan örnek imzaların mutlaka fotokopi gibi kopya parçalardan oluşmaması gerekmektedir. Yazı ve imza incelemelerindeki temel noktalardan birisi incelenecek yazı veya imzayı ihtiva etmekte olan belgenin gerçeğine erişim olanaksız olduğu durumlarda kaliteli bir fotokopi üzerinden mukayesenin gerçekleştirilmesi sağlanır.

Bigdata sahip olduğu teknik donanım ile aşağıda belirtilen konularda inceleme yapılmakta ve uzman görüşü hazırlamaktadır.

■ İmza incelemeleri

■ El yazısı incelemeleri

■ İmza yerine geçmek üzere basılmış parmak izi incelemeleri

■ Belge sahteciliği incelemeleri (çek, senet, sözleşme, nüfus cüzdanı vb.)

■ İğfal kabiliyeti (aldatma/kandırma yeteneği) incelemeleri

■ Kaşe ve mühür izi incelemeleri

■ Fulaj izi incelemeleri

■ Bilgisayar yazıcısı yazıları incelemeleri

■ Daktilo makinesi yazılarının incelemeleri

■ Fotokopi belgenin hangi fotokopi makinesinden elde edildiği incelemeleri

Hizmetlerimizden kimler yararlanabilir?

■ Bankalar ve bunların hukuk birimleri

■ Hukuk ve Avukatlık Büroları

■ Gerçek ve Tüzel Kişiler

Hizmetlerimizi nasıl alabilirsiniz?

İncelenecek belgeler ile eğer varsa mukayese belgelerin asıllarını doğrudan laboratuvar adresimize getirmek suretiyle gerekli incelemeleri yaptırabilirsiniz. Lütfen gelmeden önce telefonla arayarak randevu alınız.

Diğer şehirlerde bulunma gibi nedenlerle gelmenizin mümkün olmaması halinde, isterseniz telefonla bilgilendirmek suretiyle belgeleri posta/kargo ile de adresimize göndererek gerekli incelemeleri yaptırabilirsiniz. Ayrıca, talep edilmesi ve masrafların karşılanması halinde bulunduğunuz şehre gelinerek gerekli incelemeleri yapabiliriz.

İncelemelerin belgelerin asılları üzerinden yapılması esastır ve bu husus en doğru sonuçların elde edilmesinde önem arz eder. Ancak, asıllarının temin edilemediği hallerde yazı ve imza incelemeleri, net çekilmiş fotokopileri üzerinden de yapılabilir. Bu durumlarda incelemenin sıhhatinin derecesi somut olaylara göre değişir ve bu durum talep edene bildirilir ve rapora da yansıtılır.

Tahrifat incelemelerinde ise belgenin aslının olması şarttır. Çünkü, tahrifatın saptanabilmesi açısından belge üzerine uygulanacak IR, UV gibi ışıklar ile mikroskop altındaki inceleme verilerinin tespiti fotokopisi üzerinden mümkün olmaz.